Featured Product

ให้บริการประเมินผลพนักงานเพื่อเก็บข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับองค์กรที่มีนโยบายการประเมินพนักงานประจำปี เช่น การประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) , การประเมินภาวะผู้นำ และช่วยค้นหา จุดแข็ง–จุดอ่อน ที่จำเป็นต่อการพัฒนารายบุคคล [ More... ]

Our Clients

Rewards

สอบถามข้อมูล

ติดต่อฝ่ายขาย
: 089-444-2542

[email protected]