“Software as a Service” : SaaS

ASP-&-SaaS-Model

การให้บริการเช่าใช้งานซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันบนเว็บ หรือ  SaaS  ย่อมาจาก “Software as a Service” หมายถึง รูปแบบบริการแบบใหม่ที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบสารสนเทศ โดยไม่ต้องลงทุนจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ หรือบุคลากรในการบริหารโครงการภายในด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูง และเสียงต่อการทำให้เกิดความล่าช้าในการกำหนดแผนการดำเนินโครงการในครั้งแรก

การใช้บริการสามารถแจ้งเปิดใช้งานระบบได้ทันที โดยท่านจะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบผ่าน INTERNET ซึ่ง เหมาะกับ บริษัท หรือหน่วยงานที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบสารสนเทศ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ

บริการของเราประกอบด้วย

  • ระบบพัฒนาบุคคล (Human Resource Development: HRD)
  • ระบบประเมินผลออนไลน์แบบ 360 องศา (360 Degree Online Assessment)
  • ระบบบริหารศูนย์ฝึกอบรม (Training Center Management System)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาส่งเมล์ที่ [email protected] หรือโทร 0894442542