โครงสร้างของ competency


โครงสร้างของ competency ประกอบด้วย

1. Core Competency
2. Managerial Competency
3. Functional Competency

Core Competency
คือ สมรรถนะที่ทุกคนในองค์การพึงมี กำหนดโดยการวิเคราะห์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน

Managerial Competency
คือ สมรรถนะด้านบริหารจัดการ ที่บุคลากร ในองค์กรทุกคนจำเป็นต้องมีในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธขององค์กร

Functional competency
คือ สมรรถนะที่บุคคลพึงมีในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่หนึ่งๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จ แบ่งเป็น

    • Common Functional Competency คือ สมรรถนะในการปฏิบัติงานในกลุ่มงานหนึ่งๆ
    • Specific Functional Competency คือ สมรรถนะในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเฉพาะ หรือเรียกว่า Job Competency

 

 

 

Tagged with: , , , , ,
Posted in Competency

Competency คืออะไร??

ผู้เขียนเคยได้ยินคำว่า Competency มาตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มเข้าทำงานในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อกว่าสิบปีมาแล้ว ดังนั้น แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) เมื่อคิดย้อนกลับไปในสมัยนั้น เกิดคำถามว่า Competency คืออะไร? มีประโยชน์ในการนำระบบ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างไร?

เรามักได้ยินคำเรียก Competency ในภาษาไทยว่า ขีดความสามารถ, สมรรถนะ, หรือศักยภาพของพนักงาน หมายถึง ความสามารถที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน ซึ่งพิจารณาจาก ความรู้ (knowledge), ทักษะความชำนาญ (skills), และคุณลักษณะ (Attributes) ที่พนักงานแสดงออกในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความสำเร็จ

หลายองค์กรได้นำเอา Competency เข้ามาใช้ เพื่อประเมินผลงานประจำปี เพื่อช่วยให้เห็นถึงพฤติกรรม ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้นๆ การประเมิน Competency นับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ และค้นหาผู้ที่เป็นต้นแบบของพนักงานในอุดมคติ

 

 

 

 

 

Tagged with:
Posted in Competency