360 DEGREE FEEDBACK

360Degree banner

people-360Degree

การประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback)

360 Degree Feedback เป็นระบบประเมินผลพนักงานผลพนักงาน โดยอาศัยมุมมองย้อนกลับของบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกประเมินได้ทั้งแบบ 2 ทาง (90 องศา) ไปจนถึงการเก็บรวบรวมผลการประเมินจากหลายฝ่ายเรียกว่า การประเมินแบบ 360 องศา เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตนเอง เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับองค์กรที่มีนโยบายการประเมินพนักงานประจำปี เช่น

 • การประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency)
 • การประเมินภาวะผู้นำ (Leadership Program)
 • ช่วยค้นหา จุดแข็ง–จุดอ่อน ที่จำเป็นต่อการพัฒนารายบุคคล
 • การประเมินผลเพื่อจ่ายโบนัสประจำปี

Features

 • กำหนดบทบาทผู้ประเมินได้แบบ 360 องศา
 • 100% ประเมินผลออนไลน์ (Online Assessment)
 • สร้างชุดคำถาม และกำหนดน้ำหนักคะแนน ที่แตกต่างกันได้ ในแต่ละข้อ
 • สร้างแบบประเมินได้ทั้งแบบตัวเลือก (Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open-Ended)
 • สามารถส่งจดหมายเชิญทำแบบประเมินผ่านทาง Email
 • มีระบบแจ้งเตือนการทำแบบประเมินอัตโนมัติ (Email Alert)
 • ผู้ทำแบบประเมินสามารถตรวจทาน (Review) คำตอบได้ก่อนส่งข้อมูล

 


Benefits

 • เข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere-accessible)
 • ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web-based solution)
 • ใช้งานระบบได้หลากหลายช่องทางทั้ง Tablet PC และ Smart Phone
 • ลดขั้นตอนระยะเวลาในการสื่อสารกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้ Email Alert
 • กำหนดระดับสิทธิ์ของการเข้าใช้งานระบบ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
 • ข้อมูลต่างๆที่เก็บในฐานข้อมูล จะถูกเก็บเป็นความลับ จะสามารถเปิดดูข้อมูลได้ เพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้น
 • มีการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ ด้วยเทคโนโลยี SSL ในการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูล
 • มีระบบการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

 


Evaluation & Report

ให้บริการออกแบบและพัฒนารายงานรายบุคคลให้เหมาะสมกับองค์กรหรือจัดทำเป็นเอกสารดาวน์โหลด (Professionally designed results reports and on-demand PDF downloads)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาส่งเมล์ที่ [email protected] หรือโทร 0894442542